Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Provincie Drenthe trekt het beleidskader Stikstof in 11-07-2014

Provincie Drenthe trekt beleidskader stikstof in, LTO Noord is teleurgesteld.

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben besloten het beleidskader stikstof 2.0 met ingang van 2 juli in te trekken. Dat betekent dat de vergunningverlening voor uitbreiding van melkveehouderijen rond Natura 2000-gebieden alleen nog via de Natuurbeschermingswet gaat. Ook alle 175 lopende vergunningaanvragen zullen op die basis worden afgewikkeld. LTO Noord Drenthe is teleurgesteld over het besluit van de provincie. 

Het Beleidskader stikstof 2.0 vloeide voort uit het Groenmanifest, dat in 2011 opgesteld is door LTO Noord, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer. De provincie Drenthe en de Groenmanifestpartners wilden de niet benutte ruimte terughalen binnen de al verleende vergunningen om zo vergunningverlening toch mogelijk te maken. Dit resulteerde in het beleidskader stikstof 2.0 dat de provincie in januari 2014 heeft vastgesteld. Een beperkte ontwikkeling van de veehouderij leek zo te combineren met een verlaging van de stikstofuitstoot op de natuur. Afgelopen maanden bleek uit uitspraken van de Raad van State dat de ruimte die de provincie Drenthe wilde bieden echter niet haalbaar is.

De lopende aanvragen worden vanaf nu getoetst aan de Natuurbeschermingswet. De verwachting is dat het nieuwe landelijke stikstofbeleid, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), begin 2015 in werking treedt, waardoor de provincie meer ruimte krijgt om afspraken te maken met verschillende partijen over maatregelen rond stikstof. Dit gaat niet alleen over de uitstoot van stikstof vanuit de landbouw, maar ook vanuit industrie en wegen.

Verantwoordelijk gedeputeerden Henk van de Boer (Milieu) en Rein Munniksma (Landelijk gebied) constateren dat het Drentse beleidskader 1.0 meer dan 265 onherroepelijke vergunningen voor de landbouw heeft opgeleverd. Munniksma: "De landbouw gaat ook nu niet op slot. We blijven via de Natuurbeschermingswet vergunningen verlenen. Op dit moment hebben we 55 aanvragen in behandeling. De verwachting is bovendien dat door rijks- en provinciaal stikstofbeleid begin 2015 er meer ruimte is om op een sterke juridische basis vergunningen te verlenen. Daarnaast blijven we ons met de betrokken partijen inzetten voor een goede balans tussen natuur en landbouw."

LTO Noord Drenthe diep teleurgesteld 
LTO Noord Drenthe is diep teleurgesteld over het besluit van het provinciebestuur. Een grote groep melkveehouders wordt zwaar getroffen doordat Gedeputeerde Staten de beleidsregel ammoniak intrekt. Melkveehouders krijgen nu te maken met de beperkte mogelijkheden van de Natuurbeschermingswet. Voor circa 100 agrariërs is dit extra zuur. Hun vergunningsaanvraag voor uitbreiding liep al. Zij zijn bijna een jaar aan het lijntje gehouden en nu dus nog geen stap verder, zo stelt LTO Noord Drenthe.

Arend Steenbergen, voorzitter LTO Noord Drenthe: "Ik kan het besluit van de provincie niet naar mijn achterban uitleggen. Het Groenmanifest is notabene onderdeel van het programma van het college van Gedeputeerde Staten. Ik ben bijzonder teleurgesteld. Wij hebben aan het onderdeel herijking Ecologische Hoofdstructuur onze bijdrage geleverd en dit proces is afgerond. Wij trekken nu de conclusie dat voor het onderdeel in het Groenmanifest de agrarische bedrijfsontwikkeling maar voor een klein deel is ingevuld. Wij worden door de besluitvorming van Gedeputeerde Staten in het kader van deze afspraken benadeeld. Ook leven de bedrijven meer dan 9 maanden in onzekerheid, zij hebben plannen gemaakt. Ik vind dat de provincie een taak heeft om het probleem op te lossen."

Op 10 oktober vorig jaar heeft de provincie de vergunningverlening opgeschort. De grote hoeveelheid en de grootte van de aanvragen was daarvoor de aanleiding. Tot op het heden kunnen echter de effecten van deze verleende vergunningen nog onvoldoende in beeld worden gebracht. Ook de beschikbare ruimte voor de vergunningverlening kan nog steeds niet worden berekend.

Een oplossing op korte termijn is niet te verwachten. Nu is al de inschatting dat de PAS -systematiek voorjaar 2015 kan worden ingevoerd. Afgewacht moet worden of er dan voldoende ontwikkelingsruimte voor de melkveebedrijven is. Als die er is, dan kan het nog enige tijd duren omdat de vergunningaanvraag via de Natuurbeschermingswet veel moeizamer verloopt. Bedrijven moeten dan al meer dan twee jaar wachten.

bron: Provincie Drenthe / LTO Noord, 02/07/14
 Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden