Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Uitstoot van broeikasgassen blijft een zorgenkind 11-09-2014

Het Vergunningenhuis ondersteunt provincies met het schrijven van vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet en stikstofuitstoot. De vergunningverlening heeft tot doel om de uitstoot van o.a. ammoniak vanuit de landbouw te registreren en beneden bepaalde waarden te houden. Via de vergunningen probeert de overheid de uitstoot te sturen zodat grote negatieve effecten in omliggende gebieden voorkomen worden. Dit is zeker nodig blijkt uit voorlopige cijfers over 2013 voor luchtemissie van de Emissieregistratie. De uitstoot van ammoniak is in 2013 namelijk weer gestegen. Ten opzichte van 2012 nam de uitstoot van ammoniak door de landbouw met ongeveer 2  kiloton toe.

Ook de uitstoot van broeikasgassen nam in 2013 licht toe ten opzichte van 2012. Deze stijging is voor het grootste deel toe te schrijven aan de stijging van overige broeikasgassen bij de landbouw en de industrie. Het aantal melkkoeien in de landbouw nam toe, waardoor de uitstoot van methaan toe nam.  De chemische industrie zorgde voor een toenemende uitstoot van lachgas. Daartegenover staat dat de uitstoot van CO2 door industrie en verkeer licht is gedaald, mede door een lagere productie en een lager verbruik van motorbrandstoffen.

Het Vergunningenhuis ziet vergunningverlening als een goed middel om de uitstoot van toxische, verzurende en vermestende stoffen en broeikasgassen te sturen. Vergunningverlening op stikstofgebied blijft dus een onderwerp, waar het Vergunningenhuis zijn diensten voor blijft aanbieden.

Bron: RIVM, 01-09-2014


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden