Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Natuurbeschermingswet volop in beweging 14-10-2014

Het Vergunningenhuis is één van de grote adviesbureau's op het gebied van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbwet). Op het gebied van de regelgeving gebeurt momenteel veel:

Op 2 oktober jl heeft staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer een update gestuurd over de voortgang van de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De PAS geldt als oplossing voor enerzijds het terugdringen van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden en anderzijds het behouden van ontwikkelmogelijkheden voor oa agrarische bedrijven. In haar update geeft de staatssecretaris aan dat op dit moment de gebiedsanalyses, welke de basis vormen voor de uit te geven ontwikkelruimte, worden doorgelicht. En dat wordt bekeken of deze analyses een afdoende basis bieden voor de juridische houdbaarheid van de toestemmingsbesluiten (= oa de vergunningen). In een flink aantal gebieden is de beoogde depositiedaling namelijk nog niet gegarandeerd. Om deze toch te halen zullen mogelijk additionele maatregelen worden voorgesteld. Medio november, tijdens het eerstvolgend Bestuurlijk Overleg, zullen de resultaten van de gedane acties worden besproken. Naar aanleiding daarvan wordt besloten of de ter inzagelegging voor zienswijzen, en tegelijkertijd voorhang van het ontwerpprogramma bij beide Kamers, aankomend december  verantwoord is.

Op 9 oktober jl heeft staatssecretaris Dijksma aan beide Kamers het ontwerpbesluit grenswaarden PAS gezonden. Gezien de discussie omtrent de vergunningplicht bij het uitoefenen van een agrarisch bedrijf, en de eisen waaraan moet worden voldaan om deze Nbwet-vergunning te verkrijgen, kan deze grenswaarde worden gezien als een cruciaal onderdeel van de PAS. Immers, bedrijven die met hun bedrijf onder deze grenswaarde van een stikstofdepositie van 1 mol per hectare per jaar blijven, zijn na invoering van de PAS in de meeste gevallen niet vergunningplichtig. Natuurlijk zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan moet zijn voldaan.  Voor de complete tekst van het ontwerpbesluit verwijzen wij u daarom naar www.rijksoverheid.nl  of naar:   http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2014/10/09/ontwerpbesluit-grenswaarden-programmatische-aanpak-stikstof.html

Geconcludeerd kan, dat de invoering van de PAS met nog veel onzekerheden gepaard gaat. Waarbij wel vaststaat dat het extern salderen van ammoniakemissie op de wijze waarop dat nu in menig provincie plaatsvindt, onder de PAS niet meer zal zijn toegestaan.

Wilt u meer weten over de (on) mogelijkheden na invoering van de PAS of advies over  de Nbwet of het verkrijgen van een Nbwet-vergunning, ga naar  www.vergunningenhuis.nl  of bel 06 42719905 (secretariaat).

Meer informatie : http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2014/10/09/ontwerpbesluit-grenswaarden-programmatische-aanpak-stikstof.html


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden