Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Update over Nb-wet en invoeren van de PAS 10-12-2014

Half oktober 2014 informeerden wij u over de stand van zaken betreffende de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna PAS) als onderdeel van Natuurbeschermingswet . Geconcludeerd werd dat er nog veel onzekerheden waren.

Nu, begin december, zijn een aantal stappen gezet. Maar onzekerheid blijft. Zowel over de datum van invoering van de PAS als over de uiteindelijke inhoud en uitwerking ervan. In het Bestuurlijk Overleg, gehouden half november, waaraan behalve door de staatssecretaris, ook door de minister van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerden landelijk gebied van de verschillende provincies en een vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen werd deelgenomen, is besloten dat het ontwerpprogramma PAS op 10 januari 2015 ter inzage wordt gelegd. Het gaat hierbij om een geclausuleerd ‘go’, wat inhoudt dat de periode tot 10 januari 2015 wordt gebruikt om de resterende knelpunten op te lossen en de daarvoor noodzakelijk acties uit te voeren.
Gelijk met deze ter inzage legging, zal het PAS-programma bij de Eerste- en Tweede Kamer worden voorgehangen, tezamen met het ontwerp van de ministeriële regeling PAS.

Het ontwerpbesluit grenswaarden maakt onderdeel uit van de PAS. Dit besluit geeft aan wanneer een bedrijf wel of niet vergunningplichtig is. Als gevolg van het invoeren van een grenswaarde, zal er in veel gevallen, waarin nu een vergunning vereist is, kunnen  worden volstaan met het doen van een melding. Een achterliggende gedachte voor invoering van een grenswaarde, is vermindering van de huidige administratieve en bestuurlijke lasten, zowel bij agrariërs als bij de overheid.

Een tweede besluit dat in nauwe samenhang met de PAS moet worden gezien, is het ontwerp besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren. Hierin worden maximale emissiewaarden aangegeven, waaraan agrarische bedrijfsvoering zich moeten houden. Achterliggende gedachte van dit besluit is vermindering van de ammoniakuitstoot.

Omdat beide ontwerpbesluiten onderdeel uitmaken van de maatregelen genomen in het kader van de PAS, heeft de vaste commissie van Economische Zaken de staatssecretaris verzocht om de ontwerpbesluiten in samenhang met de voorhangprocedure van de PAS te behandelen. De ontwerpbesluiten kunnen hierdoor pas medio 2015 worden vastgesteld. Wat vervolgens eveneens geldt voor het van kracht worden van de PAS zelf; dit programma is immers opgesteld vanuit de veronderstelling dat voor activiteiten onder de grenswaarden geen beroep zal worden gedaan op de in het programma voorziene ontwikkelingsruimte. Er is depositieruimte voor gereserveerd. Daarnaast is in het programma uitgegaan van de effecten van de aangescherpte staleisen, zoals opgenomen in het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwdieren.

Gevolg hiervan is vertraging van de invoering van de PAS en van de ontwerpbesluiten. Gezien de complexiteit van het programma  en de hoeveelheid aan veelal tegenstrijdige belangen, is dit echter niet verwonderlijk. Op 19 december is er wederom een bestuurlijk overleg, waarin het resultaat van de resterende gezamenlijke acties, zal worden besproken.

Wij houden u graag op de hoogte.

Het Vergunningenhuis


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden