Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Wijzigingen in het Activiteitenbesluit in 2015 08-05-2015

Het Activiteitenbesluit (officieel het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) is sinds 1 januari 2008 van kracht. Het besluit bevat algemene regels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen en voorheen een milieuvergunning nodig hadden. Het besluit maakt onderscheid in 3 categorieën van bedrijven: type A, B en C. Het hangt af van de milieubelasting, onder welke categorie een bedrijf valt. Doel van het besluit is om zoveel mogelijk inrichtingen onder algemene regels te brengen. Inrichtingen kunnen volledig onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen of het besluit kan gedeeltelijk van toepassing zijn in combinatie met een omgevingsvergunning.

Al sinds het in werking treden van het besluit in 2008 zijn er diverse wijzingen en uitbreidingen van het Activiteitenbesluit en –regeling geweest. Veel van de wijzigingen vinden plaats in het kader van het project "Modernisering algemene regels", waarbij in verschillende fasen en tranches bedrijven onder algemene regels worden gebracht. De vierde en laatste tranche van de tweede fase wordt verwacht in de tweede helft van 2015.

                        Wijziging                                                                                   Planning inwerkingtreding

Wijziging Activiteitenbesluit geluidbelasting van woonschepen:                       1 juli 2015

Vierde tranche (tweede fase):                                                                              tweede helft 2015

Wijziging Activiteitenbesluit rendementseisen kolencentrales:                      1 januari 2016


In de vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit komen onder andere ziekenhuizen, gieterijen, hondenkennels en asbest-verwijderingsbedrijven onder het Activiteitenbesluit te vallen. Daarnaast komen het Besluit LPG-tankstations, het Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen, de 'Benzineregeling' en het normatieve deel van de NeR in het Activiteitenbesluit. Ook komen er erkende energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling en is er een aantal wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften, verlichting van lasten en reparatiepunten.

De vierde tranche treedt naar verwachting tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2016 in werking met een apart inwerkingtredingsbesluit.

Voor meer informatie over het Activiteitenbesluit, kijk dan op de website van Kenniscentrum Infomil: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/

Meer informatie : http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden