Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Schorsingsverzoek beweiden en bemesten Nbwet afgewezen 13-05-2015

Schorsingsverzoek met betrekking tot beweiden en bemesten in het kader van de Natuurbeschermingswet (hierna Nbwet) afgewezen door de voorzieningenrechter.

Vanwege het niet beschikken over een Nbw-vergunning voor beweiden en bemesten hadden verzoekers een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Utrecht. Dit verzoek werd afgewezen. Hiertegen hebben verzoekers bezwaar gemaakt en tegen het ongegrond verklaren van het bezwaar hebben verzoekers beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegelijkertijd werd verzocht om een voorlopige voorziening.

In haar uitspraak van 1 mei 2015 jl. oordeelde de voorzieningenrechter van de Afdeling ‘dat, gelet op de complexiteit van de beantwoording van de vraag, beoordeling van de door verzoekers aangedragen gronden nader onderzoek vraagt.  Hiertoe leent de procedure van voorlopige voorziening zich niet. Of er, vooruitlopend op behandeling in de bodemzaak, een voorlopige voorziening moet worden getroffen, wordt daarom uitsluitend beantwoord aan de hand van een belangenafweging’.

De voorzieningenrechter was vervolgens van oordeel dat in dit geval de belangen van de betrokken agrariërs, in geval van voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, zwaarder wegen dan de belangen van de bescherming van de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden.

Een zeer behoudende uitspraak, waarbij de vraag of er een Nbw-vergunning vereist is voor het beweiden en bemesten niet is beantwoord. Ondanks onduidelijkheid wat dit betreft, zal binnenkort de PAS in werking treden.

Bron francadamen.com


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden