Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Bouwbesluit 2012 wordt per 1 juli 2015 aangepast 03-06-2015

Het voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, dat minister Blok op 19 december 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zal per 1 juli 2015 zorgen voor een aanpassing van het Bouwbesluit 2012. De wijzigingen hebben met name betrekking op het versoepelen van de regels voor particulier opdrachtgeverschap en studentenhuisvesting. Ook worden aanpassingen doorgevoerd die betrekking hebben op de toegankelijkheid van publieke gebouwen.

Particulier opdrachtgeverschap
Op grond van artikel 6e van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet waren sinds 2012 particuliere opdrachtgevers in de gemeenten Almere, Castricum, Den Haag vrijgesteld van een aantal regels uit het Bouwbesluit zodat meer vrijheid werd geboden voor het ontwerpen van een eigen woning. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan leiden nu tot een algemene aanpassing in het Bouwbesluit 2012 voor grondgebonden woonfuncties bij particulier opdrachtgeverschap. Dat betekent meer vrijheid bij het ontwerpen van trappen, de hoogte van plafonds en de omvang van de badkamer en het toilet.

Studentenhuisvesting
Ook wordt het huisvesten van studenten gemakkelijker gemaakt door het versoepelen van de eisen aan het bouwen van studentenwoningen. De verplichting tot een balkon en fietsenhok wordt geschrapt en eis voor minimale oppervlakte gaat van 18m2 naar 15m2. Dit moet het voor investeerders aantrekkelijker en eenvoudiger maken om nieuwe studentenwoningen te bouwen.

Toegankelijkheid publieke gebouwen
Nieuwbouw van publieke gebouwen moet straks aan strengere eisen voldoen als het gaat om de toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De hoofdingang dient vanaf 1 juli altijd rolstoeltoegankelijk te zijn. Voor de ruimte binnen in het gebouw geldt dat 80 procent toegankelijk dient te zijn, voor winkels geldt een eis van 60 procent. Mocht dit technisch niet haalbaar zijn dan blijft de huidige eis van 40 procent gelden.

Overige veranderingen
Bij tijdelijke bouw wordt vanaf 1 juli 2015 onderscheid gemaakt tussen tijdelijke bouwwerken met een ontwerplevensduur van 5 jaar en van 15 jaar. Hiervoor wordt artikel 2.5a ingevoegd. Tijdelijke bouwwerken die maximaal 15 jaar worden gebruikt moeten voortaan voldoen aan zwaardere constructieve voorschriften dan tijdelijke bouwwerken van 5 jaar.
In het kader van aardbevingsbestendig bouwen in Groningen wordt artikel 2.5b toegevoegd aan het Bouwbesluit. Dit artikel maakt het mogelijk dat bij ministeriële regeling voorschriften worden gegeven met betrekking tot de belastingen op bouwwerken door aardbevingen als gevolg van gaswinning in de provincie Groningen. Momenteel wordt een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) opgesteld die als norm gaat dienen voor dit aardbevingsbestendig bouwen. Hierna zal verwezen worden in de Regeling Bouwbesluit 2012.

De hierboven genoemde veranderingen betreffen slechts een fractie van alle veranderingen.
Voor een volledig artikelsgewijs overzicht van alle veranderingen per 1 juli 2015 van het Bouwbesluit 2012 verwijzen wij u naar het “Concept wijziging Bouwbesluit 2012” op de website van de Rijksoverheid.Meer informatie : http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2014/12/19/concept-wijziging-bouwbesluit-2012.html


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden