Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Gemeente Putten pakt bouwvallige bebouwing in het buitengebied aan met beleidsnota "Opgeruimd staat netjes" 30-10-2015

Het college van burgemeester en wethouders van de Gelderse gemeente Putten heeft op 15 september 2015 de beleidsnota 'Opgeruimd staat netjes' vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk dat eigenaren bouwvallige bebouwing in het buitengebied kunnen slopen met behoud van rechten. De gemeente voert een actief anti-versteningsbeleid in het buitengebied. Het verwijderen van bouwvallige gebouwen wordt in dat kader aangemoedigd. In 2 situaties in het gemeentelijk ruimtelijk beleid geldt als vereiste 'fysiek aanwezige bebouwing'. Dit vormt een beletsel voor eigenaren om oude bouwwerken te slopen. Deze belemmering kan door de gemeente relatief eenvoudig worden weggenomen door het registreren van deze bebouwing. De eigenaar kan de bouwvallige bouwwerken dan verwijderen met behoud van rechten. Door deze sloop wordt het landschap opener en verdwijnen veelal oude en bouwvallige gebouwen, die vaak zijn voorzien van risicovolle asbestdaken.

Als een agrariër op termijn zijn bedrijf wil beëindigen en in ruimtelijke zin een functieverandering wenst, is het mogelijk een Staat van bebouwing op te stellen. Er wordt dan als het ware een 0-meting gemaakt van de op dat moment op het perceel aanwezige bebouwing. Deze bebouwing moet legaal zijn en minstens 2 jaar aanwezig zijn. Deze bebouwing wordt geregistreerd en geldt als ondergrens van aanwezige bebouwing bij een toekomstige functieverandering. Door deze registratie kan de eigenaar bouwvallige bedrijfsbebouwing slopen zonder dat hij bouwrechten voor de toekomst verliest. De 'Staat van bebouwing' is strikt perceelsgebonden.

De eigenaar van een woonperceel kan de oppervlakte van te slopen bouwvallige bebouwing laten registreren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op een later moment deze vierkante meters in te zetten voor een grotere woninginhoud, meer oppervlakte aan bijgebouwen of door verkoop aan derden, die willen uitbreiden of bijbouwen op een andere locatie. De registratie van de 'Staat van bebouwing' en de Sloopregistratiebank geldt primair voor een termijn van 10 jaar. Voor het vastleggen zijn wel leges verschuldigd.

De beleidsnota van het college is een uitwerking van het gemeenteraadsbesluit van 5 maart 2015 naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van Wij Putten. De beleidsnota is op 23 september 2015 gepubliceerd en in werking getreden.
Bron: Gemeente Putten 5 oktober 2015


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden