Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Update Nieuwe Wet natuurbescherming 29-01-2016

Nadat op 1 juli 2015 de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet natuurbescherming had aangenomen, heeft op 15 december ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. Inwerkingtreding van de wet is 1 juli 2016. Het bijbehorende Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming (de uitvoerende regelgeving) worden op dit moment ontwikkeld. De Wet natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming), de Flora- en Faunawet (soortenbescherming) en de Boswet (houtopstanden).

Voornaamste wijziging is dat de meeste verantwoordelijkheden bij de provincies komen te liggen, waaronder vrijwel alle ontheffingen, vergunningen, meldingen, handhaving en uitvoering van het beleid. Vooral met betrekking tot de soortenbescherming  zal decentralisatie naar de provincies mogelijk leiden tot verschillende uitwerkingen hiervan per provincie. Achtergrond is dat hiermee beter recht wordt gedaan aan regionale verschillen in beheer en het bereiken van natuurdoelstellingen. Onder de Wet natuurbescherming wordt aanhaken verplicht: als zowel een omgevingsvergunning als een natuurtoestemming nodig is, dan moet de natuurtoestemming via het Wabo-loket worden aangevraagd, en kan niet meer separaat worden aangevraagd. Dit is onder de huidige wetgeving optioneel. Is een activiteit niet omgevingsvergunning-plichtig, dan kan uiteraard wel nog steeds afzonderlijk een vergunning of ontheffing worden aangevraagd. In de nieuwe wet komen de beschermde natuurmonumenten en bijbehorende doelen te vervallen.

Meer informatie : https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33348_wet_natuurbescherming


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden