Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Ontvankelijkheid van vergunningaanvragen 19-02-2016

Het verkrijgen van een vergunning voor bijvoorbeeld een verbouwing, voor de bouw van een bouwwerk voor de aanleg van een weg of voor het graven van een watergang is vaak een bron van ergernis voor de aanvrager. Het duurt volgens hen veel te lang en de gemeente of een ander bevoegd gezag wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld.

Voor de behandeling van een aanvraag van een reguliere omgevingsvergunning of watervergunning staat acht weken. In veel gevallen duurt dit proces inderdaad langer, zonder dat het bevoegd gezag hiervoor verantwoordelijk is. Vaak is de aanvrager zelf de oorzaak van de vertraging. Het gevolg is: ergernis, tijdsverlies en veel bijkomende kosten. Dat kan dus voorkomen worden door er voor te zorgen dat de vergunningaanvraag compleet wordt ingediend. Om hoeveel vergunningaanvragen het gaat is niet bekend, dit is nooit goed onderzocht.

Daarom heeft Het Vergunningenhuis onder verschillende overheden onderzoek gedaan naar de vraag hoeveel procent van de vergunningaanvragen niet-ontvankelijk wordt verklaard en een brief voor aanvullende informatie nodig is. Met andere woorden, welk percentage van de aanvragen is niet compleet of correct?

Respons onderzoek

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van vergunningaanvragen voor een Nb-wetvergunning zijn er reacties ontvangen van 5 van de 12 provincies.

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van vergunningaanvragen voor een Watervergunning zijn er reacties ontvangen van 9 van de 23 waterschappen.

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van vergunningaanvragen voor een Omgevingsvergunning zijn er reacties ontvangen van 37 van de 393 gemeenten.

Deze gemeentes zijn onder te verdelen in drie categorieën:
Grote van de gemeente (inwoners) Aantal reacties
Klein (< 20.000) 12
Middelgroot (20.000 – 50.000) 14
Groot (> 50.000) 11
Totaal 37
Tabel 1: Overzicht reacties gemeentes per categorie inwoners

Resultaten en conclusie

Uit het onderzoek is gebleken dat een groot percentage van de vergunningaanvragen niet ontvankelijk kan worden verklaard en er om extra informatie moet worden gevraagd. Er iseen groot verschil te zien tussen de verschillende overheden.

Overheid Gemiddeld % niet ontvankelijk
Provincie 35
Waterschap 18
Gemeente 51
Gemiddeld 35

Tabel 3: overzicht met percentages niet ontvankelijke vergunningaanvragen

Die verschillen zijn deels te verklaren doordat er vooral bij waterschappen veel aan vooroverleg wordt gedaan en dat waterschappen zelf veel aanvragen indient vergeleken met andere overheden, al is dit een aanname en dit zal verder onderzocht moeten worden.

Ook bij gemeentes waar het percentage met niet ontvankelijke vergunningaanvragen erg laag ligt wordt er zoveel mogelijk vooroverleg gevoerd, om zo het proces snel te kunnen laten verlopen.

Aanbevelingen

Zoals diverse organisaties al aangeven is vaak amateurisme/onkunde en slordigheid een belangrijke oorzaak van niet ontvankelijke vergunningaanvragen. Als hier wat aan gedaan wordt, dan zal het proces van vergunningverlening veel sneller kunnen verlopen.

Aanbevelingen zijn:
  • het voeren van vooroverleg zorgt voor betere en completere vergunningaanvragen;
  • zorg voor goede informatievoorziening over de benodigde indieningsvereisten;
  • zet een adviseur vergunningen in.


Meer informatie : http://www.vergunningenhuis.nl/downloads/Publicatie%20Ontvankelijkheid%20van%20vergunningenaanvragen.pdf


Nieuwsoverzicht

Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden