Analyse projectomgeving

Analyse projectomgeving De analyse omvat een beschrijving van alle aan het project gerelateerde procedures, zoals:

  • procedurele regelgeving t.a.v. het project (o.a. coördinatiebesluit, samenloop, etc.);
  • ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplan, inpassingsplan, tracébesluiten);
  • projectbesluiten;
  • peilbesluiten;
  • plannen met raakvlakken tot het project (o.a. watergebiedsplannen, natuurbeheerplan);
  • beschrijving raakvlakken met externe procedures zoals; ontwikkelingen vlak buiten het projectgebied, andere projecten;
  • beschrijving van procedures en raakvlakken die voortvloeien uit het/de contract(vorm)